Nutritie Oferte

Regulament concurs Valentine's Day

REGULAMENT GENERAL CONCURS ONLINE PREMIUM WELLNESS INSTITUTE

1. Organizator:

Concursul organizat pe pagina de Facebook este  conceput ?i administrat de c?tre SC.PREMIUM WELLNESS SPORT.SRL

Concursul se va desf??ura conform prezentului Regulament, ale c?rui prevederi sunt obligatorii pentru to?i participan?ii. Regulamentul oficial n cauz? este ntocmit ?i f?cut public conform legisla?iei aplicabile n Romnia.

2. Locul de desf??urare a concursului:

Concursul este organizat ?i se desf??oar? pe pagina de Facebook Premium Wellness Institute.  Pentru a participa la acest concurs, este necesar s? ave?i cont de utilizator pe site-ul www.facebook.com completat cu o adres? de e-mail valid? ?i nume / prenume reale, similare cu cele din cartea de identitate.

3. Perioada de desf??urare a concursului:

1-8 Februarie

C?tig?torul concursului va fi selectat prin tragere la sor?i, prin programul TrageriLaSorti.ro. dintre to?i participan?ii eligibili nregistra?i conform mecanismelor descrise n concurs. Extragerea c?tig?torului se va face pe data de 12 Februarie 2018 iar rezultatele vor fi publicate pe pagina https://www.facebook.com/PremiumWellnessInstitute  la aceea?i dat?.

4. nscrierea n concurs:

Pentru a participa la concurs, participan?ii trebuie:

S? de?in? un cont de utilizator pe site-ul facebook.com cu nume / prenume real.

S? fie fani ai paginii de Facebook men?ionate mai sus. 

S? acceseze pagina concursului ?i s? urmeaze instruc?iunile descrise pentru a participa.

Organizatorul ?i rezev? dreptul de a ?terge comentariile obscene sau alt gen de texte care promoveaz? violen?a, limbaj neadecvat sau apartenen?e politice etc.               

Organizatorul ?i rezerv? dreptul de a nu valida nscrierea n concurs a ultizatorilor ce nu respecta cerin?ele concursului.                                                                                            

Oragnizatorul ?i rezerv? dreptul de a elimina de pe pagina interven?iile ?i utilizatorii care genereaz? conversa?ii neconforme referitoare la concurs, ignornd prevederile prezentului regulament sau avnd n mod repetat solicit?ri n afar? prevederilor prezentului regulament.

Prin nscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garanteaz? c? are vrsta minim? mplinit? de 18 ani ?i c? poate dovedi ulterior cu acte. -Un participant poate fi descalificat (prin op?iunea de ?tergere a informa?iilor publicate de utilizator) n orice moment dac? Organizatorul observ? orice fel de comportament considerat nepotrivit cu concursul ?i prezentul regulament.

Organizatorul consider? nscrierea la concurs ca o acceptare implicit? a acestui regulament ?i consider? orice date cu privire la participant adev?rate ?i corecte. 

n cazul descoperirii oric?ror neconcordan?e referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare valid?.

5. Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice persoan? fizic? care are vrsta minim? mplinit? de 18 ani, indiferent de sex, na?ionalitate sau religie. Prin excep?ie de la acestea, nu pot participa la concurs membrii echipei organizatoare, precum ?i so?ul/so?ia ?i rudele de gradul I ?i II ale acestora.

6. Premiu:

Premiul acordat const? ntr-o cin? romantic? n data de 14 Februarie, la Restaurantul Premium Wellness Institute.

n cadrul acestui concurs, nu este posibil? nlocuirea premiului prin contravaloarea acestuia n bani ?i/sau n alte obiecte, dup? cum nu este permis?, n nicio situa?ie, cedarea premiului c?tigat c?tre unul sau mai mul?i ter?i. Dac? persoanele declarate c?tig?toare nu confirm? primirea informa?iilor despre c?tig ?i nu trimit datele de verificare a identit??ii lor, conform indica?iilor organizatorului n momentul afi??rii c?tig?torilor n termen de maximum 48 de ore de la data afi??rii rezultatului concursului, premiile c?tigate de persoanele n cauz? vor fi anulate.

7. Protec?ia datelor personale:

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant ?i d? acordul, n mod expres ?i neechivoc, cu privire la:

Colectarea ?i prelucrarea de c?tre Organizator a informa?iilor privind contul personal de Facebook, a adresei de e-mail pe care candida?ii o folosesc pentru a valida nscrierea n concurs precum ?i a datelor oferite cu acest scop.

C?tig?torii ?i dau, de asemenea, acordul s? furnizeze date cum ar fi nume/ prenume, vrst?, ocupa?ia, nr de telefon, adresa e-mail, ora?ul din care provin etc. ?i a transmiterii acestora c?tre Organizator n scopul acord?rii premiilor stabilite prin acest Regulament; 

Stocarea acestor date ?i prelucrarea lor ?i n alte scopuri dect cele anterior men?ionate, respectiv: reclam?, marketing ?i publicitate.

Organizatorul va p?stra confiden?ialitatea cu privire la datele personale ale C?tig?torilor ?i le va utiliza numai n scopurile stabilite prin Regulament. 

Participan?ii au dreptul s? refuze, n orice moment, n mod gratuit ?i f?r? nicio justificare, c? datele pe care le-au furnizat n leg?tur? cu participarea la concurs s? fie prelucrate n scop de marketing direct sau s? fie dezv?luite unor ter?i ntr-un asemenea scop.

Participan?ii au dreptul s? se opun? prelucr?rii datelor cu caracter personal n orice moment, din motive ntemeiate ?i legate de situa?ia personal?.

Participan?ii au, n conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date (cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opozi?ie, dreptul de interven?ie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum ?i dreptul de a se adresa justi?iei.

8. Litigii:

Eventualele litigii ap?rute ntre Organizator ?i participan?ii la concurs se vor rezolva pe cale amiabil?. 

Organizatorul nu ?i va asuma nicio r?spundere cu privire la preten?iile ter?ilor sau ale institu?iilor asupra premiilor c?tigate de c?tre participan?i. 

Organizatorul nu ?i asum? nicio r?spundere cu privire la nefunc?ionarea re?elelor de telefonie fix? ?i/sau mobil? sau a re?elelor de Internet. 

Organizatorul nu ?i asum? nicio r?spundere n cazul n care i sunt comunicate informa?ii false sau eronate. 

Organizatorul nu r?spunde pentru eventuale disfunc?ionalit??i n derularea concursului ca urmare a ac?iunilor unor unor ter?i cum ar fi: distribuitori de energie electric?, operatori, proprietari sau administratori ai re?elelor de telecomunica?ii sau al?ii asemenea. 

Organizatorul ?i rezerv? dreptul unilateral de a descalifica un text/comentariu participant la concurs, dac? va considera c? acesta este licen?ios sau indecent. 

Organizatorul ?i asum? responsabilitatea numai n ceea ce prive?te acordarea premiilor. 

Organizatorul ?i rezerv? dreptul de a ?terge postari ce lezeaz? imaginea companiei sau a concuren?ilor nscri?i, n mod direct sau prin asociere. 

Organizatorul nu este r?spunz?tor sub nici o form? pentru con?inutul generat ?i pentru utilizatorii nscri?i n acest concurs, ori pentru consecin?ele care decurg din acesta ac?iune.

9. Regulamentul concursului:

Participarea la acest concurs implic? acceptarea irevocabil? ?i necondi?ionat? a prevederilor prezentului Regulament ?i obligativitatea respect?rii acestora. Organizatorul ?i rezerv? dreptul de a modifica oricnd prevederile prezentului Regulament, n m?sura n care se va impune acest lucru, cu condi?ia anun??rii modific?rilor pe pagina de Facebook. Modific?rile/form? modificat? a Regulamentului intr? n vigoare imediat dup? publicarea online. Regulamentul Concursului este ntocmit n conformitate cu legile din Romnia. n cazul nerespect?rii prezentului regulament/concurs, premiile c?tigate nu se vor acorda.

 10. Contact

Pentru mai multe informa?ii referitoare la concurs, v? rug?m s? ne scrie?i pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/PremiumWellnessInstitute/   sau la e-mail  office@premiumwellness.ro